Velkommen til siden, hvor fotografiet er i højsæde....

Vedtægter

LOVE FOR SVENDBORG FOTOKLUB

§1 Foreningens navn er: Svendborg Fotoklub

§2  Klubbens formål er at udvikle medlemmernes sans for god fotografering, hvilket opnås ved løsning af bundne og frie fotografiske opgaver, billed-kritik, instruktion, foredrag, samarbejde med andre fotoklubber, foto-udflugter, fotoudstillinger, deltagelse i inden- og udenlandske fotokonkurrencer m.m.

§3 For klubbens forpligtigelser hæfter kun dens egne midler, og ingen af dens medlemmer personligt.

§4 Klubben afholder så vidt muligt møder – hver anden tirsdag i lige uger – i sommermånederne arrangeres/deltager klubbens medlemmer i én eller to udflugter.

§5 Kontingent fastsættes årligt på den ordinære generalforsamling.

§6 Generalforsamling afholdes hvert år i december måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren aflægger regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt valg af suppleant og revisor.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Eventuelt.

Generalforsamlingen skal indvarsles senest 14 dage før afholdelse. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Generalforsamlingen er højeste myndighed og er beslutningsdygtig ved 2/3 af de fremmødte.

§7  I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder dens midler, enten en forening med beslægtet formål eller en velgørenheds organisation.